MU fruit deep in the mountains. Fujisawa Nangaku, John Guo, Chloe Dalby.