Joshi Eyes Mu, four-part folding screen
Joshi Eyes Mu, four-part folding screen

8”x41”

Joshi is Tanahashi’s dog

Mu by Kazuaki Tanahashi
Mu by Kazuaki Tanahashi
Joshi's eyes by Kazuaki Tanahashi
Joshi's eyes by Kazuaki Tanahashi

background grasses by JC Brown

Grass-script Mu by Maya Hara
Grass-script Mu by Maya Hara
Hazy moon by JC Brown
Hazy moon by JC Brown
Joshi Eyes Mu, four-part folding screen
Mu by Kazuaki Tanahashi
Joshi's eyes by Kazuaki Tanahashi
Grass-script Mu by Maya Hara
Hazy moon by JC Brown
Joshi Eyes Mu, four-part folding screen

8”x41”

Joshi is Tanahashi’s dog

Mu by Kazuaki Tanahashi
Joshi's eyes by Kazuaki Tanahashi

background grasses by JC Brown

Grass-script Mu by Maya Hara
Hazy moon by JC Brown
show thumbnails